Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Income - expenditure model   

  • (Kinh tế) Mô hình thu nhập
    chi tiêu+ Mô hình một khu vực dạng Keynes đơn giản cho phép xác định được MỨC THU NHẬP QUỐC DÂN CÂN BẰNG