Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) tại Ngân hàng
    THỊ TRƯỜNG CHIẾT KHẤU LONDON đựơc gọi là tại Ngân hàng khi tất cả hay một số TRỤ SỞ CHIẾT KHẤU buộc phải vay hay giảm chiết khấu hối phiếu tại Văn phòng Chiết khấu của NGÂN HÀNG ANH do các ngân hàng rút tiền THEO YÊU CẦU của chúng