Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Import substitution industrialization   

  • (Kinh tế) Công nghiệp hoá bằng thay thế hàng nhập khẩu