Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Thay thế nhập khẩu
    Một trong những chiến lược phát triển chủ yếu được các nước đang phát triển lựa chọn

    * Các từ tương tự:
    Import substitution industrialization