Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Các hạn chế nhập khẩu
    Các hạn chế về số lượng hoặc chủng loại hàng hoá được nhập khẩu vào một nước thông qua việc sử dụng thuế quan hay hạn ngạch