Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Hạn ngạch nhập khẩu
    xem QUOTA