Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Ma trận đơn vị
    Thường ký hiệu là I. Là một ma trận có các phần tử nằm trên đường chéo bằng 1 còn các phần tử nằm ngoài đường chéo bằng