Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

International Development Association   

  • (Kinh tế) Hiệp hội phát triển quốc tế+ Một cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc được thành lập vào năm 1960 với tư cách là một phân hiệu của NGÂN HÀNG TÁI THIẾT VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ hay Ngân hàng thế giới