Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Chính sách thu nhập
    Ý định của chính phủ muốn kiểm soát tiền công bằng một hình thức can thiệp nào đó vào quá trình thương thuyết về tiền công