Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ICBM /aisi:bi:'em/  

  • (viết tắt của Intercontinental ballistic missile)
    hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa