Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Uỷ ban Hunt
    Uỷ ban của tổng thống về cơ cấu và luật lệ tài chính đã đưa ra báo cáo năm 1972, kêu gọi cải tổ dần dần các nghành dịch vụ tài chính Mỹ