Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Vốn nhân lực
    Cốt yếu của vốn nhân lực là ở chỗ đầu tư cào nguồn nhân lực sẽ làm tăng năng suất lao động