Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Công ty nắm giữ
    Một công ty kiểm soát một số công ty khác thông qua sở hữu một tỷ lệ đủ trong vốn cổ phần chung của các công ty đó