Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Head of State /,hedəv'steit/  

  • nguyên thủ quốc gia