Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Habit-creating demand function   

  • (Kinh tế) Hàm cầu do thói quen
    Một HÀM CẦU đối với hàng hoá không lâu bền, cho thấy rằng cầu trong bất kỳ giai đoạn nào cũng có thể bị ảnh hưởng bởi việc mua hàng từ trước