Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

H-bomb /'eit∫bʊm/  

  • Danh từ
    bom H, bom khinh khí