Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Đường tăng trưởng
    Đây là một hình thái thay đổi của một biến theo thời gian