Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Great Britain /,greit'britn/  

  • (viết tắt GB) (cũng Britain)
    vương quốc Anh (bao gồm Anh, xứ Wales và Ê-cốt)