Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Trợ cấp dưới dạng viện trợ