Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Grand factor price frontier   

  • (Kinh tế) Giới hạn giá cả nhân tố chính
    Một khái niệm do P.SAMUELSON SỬ DỤNG nhằm khôi phục lại việc sử dụng tổng tư bản trong các mô hình kinh tế tân cổ điển