Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Grand National /,grænd'næ∫nəl/  

  • đại hội đua ngựa vượt rào hằng năm (tổ chức ở Liverpool)