Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Government spending on goods and services   

  • (Kinh tế) Chi tiêu của chính phủ cho hàng hoá và dịch vụ