Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Government spending and net taxes   

  • (Kinh tế) Chi tiêu của chính phủ và thuế ròng