Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Government securities   

  • (Kinh tế) Chứng khoán của chính phủ
    Một cụm thuật ngữ chung chỉ số nợ có thể trao đổi được của chính phủ trung ương, từ thời hạn ngắn nhất, nghĩa là HỐI PHIẾU BỘ TÀI CHÍNH tới thời hạn rất dài và những khoản nợ không xác định ngày