Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Government regulation   

  • (Kinh tế) Sự điều tiết của chính phủ