Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Gordian knot /'gɔ:diənnɔt/  

  • vấn đề hóc búa, vấn đề nan giải
    cut the Gordian knot
    giải quyết một vấn đề bằng phương pháp trực tiếp mạnh mẽ, nhưng không chính thống