Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

General Assembly /'dʒenərəl ə'sembli/  

  • đại hội đồng (Liên hiệp quốc…)