Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

General Agreement to Borrow   

  • (Kinh tế) Thoả thuận Chung về Đi vay