Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

G-string /'dʒi:striη/  

  • Danh từ
    khố đeo (khố che bộ phận sinh dục của vũ nữ, treo vào một dây quanh mông)