Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) tần số từ 4 đến 6 MHz