Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Function income distribution   

  • (Kinh tế) Phân phối thu nhập theo chức năng