Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Friendly Society /'frendlisə,saiəti/  

  • (cách viết khác Provident Society)
    hội ái hữu