Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Tụ do nhập ngành
    Khả năng của một công ty mới gia nhập một thị trường hàng hoá và dịch vụ. Nếu hoàn toàn không có các HÀNG RÀO GIA NHẬP thì việc gia nhập là tự do