Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) quy ước truyền thông tiếp mành