Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Fractional reserve system   

  • (Kinh tế) Hệ thống dự trữ một phần