Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Fractional reserve banking   

  • (Kinh tế) Hoạt động ngân hàng bằng cách dự trữ theo tỷ lệ
    Hoạt động mà các ngân hàng THƯƠNG MẠI thực hiện duy trì dự trữ các tài sản có khả năng chuyển hoán cao ở một mức nào đó, thường là mức thấp nhất trong tổng danh mục tài sản của họ