Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Fourth of July /,fə:θəvdʒu:'lai/  

  • ngày 4 tháng Bảy, ngày tuyên bố độc lập của Mỹ (năm 1776, khỏi sự cai trị của Anh)