Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Hợp đồng định trước; Hợp đồng kỳ hạn
    Còn gọi là hợp đồng tương lai. Xem Forward market