Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Forward and contingent market   

  • (Kinh tế) Các thị trường định trước và bất trắc