Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Bỏ tiền mặt
    Chỉ sự chuyển CỦA CẢI từ tiền mặt thành các tài sản sinh lãi