Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Các yếu tố sản xuất cố định; các sản tố cố định
    Những yếu tố sản xuất không thể thay đổi vì số lượng