Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Fixed coenfficients production function   

  • (Kinh tế) Hàm sản xuất có các hệ số cố định
    Hàm sản xuất, trong đó các đầu vào phải được kết hợp theo các tỷ lệ cố định