Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Fist-best and second-best efficiency   

  • (Kinh tế) Tính hiệu dụng / hiệu quả tốt nhất và tốt nhì