Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Vi phân bậc I
    Hiệu số giữa một biến và giá trị trễ một bậc về thời gian của nó