Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Field Marshal /,fi:ld'mɑ:∫l/  

  • Danh từ
    (quân sự)
    đại nguyên soái (Anh)