Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Tiền công công bằng
    NHìn chung, tiền công công bằng là tiền công được cố định theo LUẬT TIỀN CÔNG TỐI THIỂU quốc gia