Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) So sánh công đẳng
    So sánh tiền công dựa trên cơ sở cho rằng công nhân làm những công việc gần tương tự như nhau phải được trả cùng mức tiền công