Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người theo chiến lược đánh lâu dài
  (chính trị) người theo chiến lược cải cách từng bước (mà xây dựng chủ nghĩa xã hội)
  Tính từ
  theo chiến lược đánh lâu dài
  theo chiến lược cải cách từng bước

  * Các từ tương tự:
  fabianism