Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Mô hình nói rút lui
    Là sự phân loại các hệ thống, mà các cá nhân sử dụng để bày tỏ ý thích của họ để phân biệt những người muốn tham gia vào hay rút lui khỏi những thứ cần sự giao tiếp bằng lời nói