Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Tỷ giá hối đoái
    Là giá của đồng tiền một nước được tính bằng đồng tiền của một nước khác

    * Các từ tương tự:
    Exchange rate Mechanism, Exchange rate speculation